نیاپور - اینفوسلامت

بیمارستان نیاپور (هرمزگان - خمیر )

بيمارستان

visibility ۲۵۹

بازدید

هرمزگان - خمير

ابتدای بلوار امام خمینی (ره)- خیابان سیدعبدالباقی نیاپور 

۰۷۶ - ۳۳۲۲۴۱۱۲-۹

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی