معتضدی - اینفوسلامت

بیمارستان معتضدی (کرمانشاه - کرمانشاه )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۴۲۴۶۳۵۱

visibility ۲۳۷

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

میدان فردوسی

۰۸۳ - ۳۴۲۴۶۳۵۱

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
ناباروری
پست پارتوم
تخت زایمان
IVF
زنان و زایمان