محمد بهنيا  - اینفوسلامت

بیمارستان محمد بهنیا (اصفهان - تیران و کرون)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۵۱۴

visibility ۳۳۱

بازدید

اصفهان - تیران و کرون

بلوار امام خمینی

۰۳۱ - ۲۵۱۴

کودکان و اطفال
زایشگاه
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مراقبت های ویژه
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی