محک - اینفوسلامت

بیمارستان محک (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۱۶

بازدید

تهران - تهران

انتهای اقدسیه- ابتدای بزرگراه ارتش- بلوار مژدی (اوشان)- خیابان پروفسور وثوق- بلوار محك

۰۲۱ - ۲۳۵۰۱۰۰۰

icu
انکولوژی
پیوند مغز استخوان
شیمی درمانی