مادر - اینفوسلامت

بیمارستان مادر (یزد - یزد)

بيمارستان

visibility ۲۸۳

بازدید

یزد - یزد

میدان مهدیه- ابتدای بلوار امام جعفر صادق

۰۳۵ - ۳۶۲۳۰۰۳۰

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
nicu
تخت زایمان
بخش نازایی
IVF
زنان و زایمان