کوثر - اینفوسلامت

بیمارستان کوثر (کردستان - سنندج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۶۱۱۲۳۱-۴ 

visibility ۴۵۲

بازدید

کردستان - سنندج

بلوار پاسداران - روبروبی بیمارستان تامین اجتماعی

۰۸۷ - ۳۳۶۱۱۲۳۱-۴