شبستر - اینفوسلامت

بیمارستان شبستر (آذربایجان شرقی - شبستر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۲۴۲۷۹۳۲

visibility ۵۱۴

بازدید

آذربایجان شرقی - شبستر

خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه

۰۴۱ - ۴۲۴۲۷۹۳۲

کودکان و اطفال
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان