شماره یک (کرمان درمان ) - اینفوسلامت

بیمارستان شماره یک (کرمان درمان ) (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۰۰۱۵-۸

visibility ۳۰۱

بازدید

کرمان - کرمان

چهارراه سمیه

۰۳۴ - ۳۲۲۰۰۱۵-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
پوست
جراحی عمومی
داخلی کبد و گوارش
داخلی