آیت الله کاشانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله کاشانی (کرمان - جیرفت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۲۶۳۹۵۵

visibility ۲۶۱

بازدید

کرمان - جیرفت

خیابان پرستار

۰۳۴ - ۴۳۲۶۳۹۵۵

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
هموفیلی
زنان و زایمان