کمالی - اینفوسلامت

بیمارستان کمالی (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۲۲۲۰۲۱ - ۳۲۲۲۳۰۲۱

visibility ۳۳۱

بازدید

البرز - کرج

خیابان شهید بهشتی - میدان شهداء - خیابان کمالی - مرکز آموزشی درمانی کمالی

۰۲۶ - ۳۲۲۲۲۰۲۱ - ۳۲۲۲۳۰۲۱

زنان
بخش نوزادان
icu
ccu
nicu
بلوک زایمان
ژنیکولوژی