جوادالائمه (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان جوادالائمه (ع) (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۵۱۰۰۲۶
  • ۰۳۴ - ۳۲۵۱۰۰۲۵

visibility ۳۰۷

بازدید

کرمان - کرمان

=خیابان ابوذر شمالی (اول)- کوچه شماره۲۵

۰۳۴ - ۳۲۵۱۰۰۲۶ - ۳۲۵۱۰۰۲۵

دیالیز
شیمی درمانی