جامع روانپزشکی - اینفوسلامت

بیمارستان جامع روانپزشکی (یزد - تفت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۲۶۳۲۰۰۳-۴

visibility ۲۹۱

بازدید

یزد - تفت

ابتدای بلوارشهیدبهشتی

۰۳۵ - ۳۲۶۳۲۰۰۳-۴

بخش زنان
بخش مردان
VIP