جم - اینفوسلامت

بیمارستان جم (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۰۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید مطهری - خیابان فجر (جم )

۰۲۱ - ۸۸۸۲۰۰۹۱-۹

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی