ایزدی - اینفوسلامت

بیمارستان ایزدی (قم - قم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۳۰۱

visibility ۲۹۸

بازدید

قم - قم

خیابان آذر - بعد از پمپ بنزین

۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۳۰۱

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان