شهید ایرانپور - اینفوسلامت

بیمارستان شهید ایرانپور (خوزستان - امیدیه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۲۶۲۲۳۵۱

visibility ۳۳۸

بازدید

خوزستان - امیدیه

بهداشت و درمان اغاجاری- بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)

۰۶۱ - ۵۲۶۲۲۳۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی