ایران ناجا - اینفوسلامت

بیمارستان ایران ناجا (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۳ ۲۳۷۰

visibility ۴۳۷

بازدید

فارس - شیراز

خیابان لطفعلی خان زند

۰۷۱ - ۳۲۳۳ ۲۳۷۰

اتاق عمل