انستیتو کانسر - اینفوسلامت

بیمارستان انستیتو کانسر (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۹۳

بازدید

تهران - تهران

انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)- انستیتو کانسر

۰۲۱ - ۶۶۵۸۱۵۴۲

شیمی درمانی
رادیوتراپی
جراحی سرطان