امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (مازندران - نکا)

بيمارستان

visibility ۲۴۵

بازدید

مازندران - نکا

روبروی مصلی امام خمینی (ره)

۰۱۱ - ۳۴۷۳ ۲۱۵۲-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی