امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (مرکزی - کمیجان)

بيمارستان

visibility ۲۶۰

بازدید

مرکزی - کميجان

خیابان شهیدبهشتی

۰۸۶ - ۳۵۴۵۳۵۸۳

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
داخلی