امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (مازندران - آمل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۲۲۶۴۶۶۱
  • ۰۱۱ - ۲۲۶۴۶۶۴

visibility ۲۴۶

بازدید

مازندران - آمل

جاده نور- بالاتر از شرکت کاله

۰۱۱ - ۲۲۶۴۶۶۱ - ۲۲۶۴۶۶۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی