امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (همدان - اسدآباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۱۳۱۳۷۶
  • ۰۸۱ - ۳۳۱۳۴۷۹۷

visibility ۲۶۹

بازدید

همدان - اسدآباد

بلوار ۲۲ بهمن

۰۸۱ - ۳۳۱۳۱۳۷۶ - ۳۳۱۳۴۷۹۷

اورژانس
ccu
دیالیز
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی