حشمتیه  - اینفوسلامت

بیمارستان حشمتیه (اصفهان - نائین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۴۶۲۵۹۰۶۱-۳

visibility ۳۸۰

بازدید

اصفهان - نائین

خیابان شهید رجایی - بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین

۰۳۱ - ۴۶۲۵۹۰۶۱-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی