حضرت رسول (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت رسول (ص) (ایلام - آبدانان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۳۶۲۳۱۸۰
  • ۰۸۴ - ۳۳۶۲۴۱۷۰

visibility ۳۳۴

بازدید

ایلام - آبدانان

جاده کمربندی

۰۸۴ - ۳۳۶۲۳۱۸۰ - ۳۳۶۲۴۱۷۰

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
داخلی