حضرت محمد (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت محمد (ص) (اصفهان - فریدون‌شهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۷۵۹۲۰۴۲

visibility ۲۹۷

بازدید

اصفهان - فریدون‌شهر

بلوار بسیج

۰۳۱ - ۵۷۵۹۲۰۴۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی