حضرت ابوالفضل - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت ابوالفضل (کرمانشاه - قصر شیرین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۲۴۲۳۸۷۲

visibility ۲۹۸

بازدید

کرمانشاه - قصر شیرین

قصرجدید

۰۸۳ - ۴۲۴۲۳۸۷۲

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی