قائم - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۳۷۲ ۴۰۱۲

visibility ۳۶۳

بازدید

اردبیل - اردبیل

خیابان عطایی - بیمارستان قائم اردبیل

۰۴۵ - ۳۳۷۲ ۴۰۱۲

بخش زنان
بخش نوزادان
icu
پست آنژیوگرافی
اتاق عمل