قائم (عج) - اینفوسلامت

زایشگاه قائم (عج) (کرمان - بردسیر)

زايشگاه
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۳۵۲۵۰۸۱

visibility ۲۸۸

بازدید

کرمان - بردسیر

بلوار آزادگان

۰۳۴ - ۳۳۵۲۵۰۸۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
همودیالیز
زنان و زایمان
داخلی