فاطمیه - اینفوسلامت

بیمارستان فاطمیه (همدان - همدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۸۲۷۷۰۱۲-۳
  • ۰۸۱ - ۳۸۲۷۶۰۵۵

visibility ۲۷۵

بازدید

همدان - همدان

خیابان پاسداران

۰۸۱ - ۳۸۲۷۷۰۱۲-۳ - ۳۸۲۷۶۰۵۵

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
IVF
زنان و زایمان