فاطمیه  - اینفوسلامت

بیمارستان فاطمیه (اصفهان - نطنز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۴۳۴۶۲۲۰

visibility ۳۰۹

بازدید

اصفهان - نطنز

بادرود- بلوار مطهری روبروی آتش نشانی

۰۳۱ - ۵۴۳۴۶۲۲۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی