فاطمیه  - اینفوسلامت

بیمارستان فاطمیه (اصفهان - خوانسار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۷۷۷۹۰۰۰

visibility ۳۴۴

بازدید

اصفهان - خوانسار

خیابان ۱۳ محرم - بیمارستان فاطمیه (س)

۰۳۱ - ۵۷۷۷۹۰۰۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
post ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی