فارابی (فکری) - اینفوسلامت

بیمارستان فارابی (فکری) (هرمزگان - بستک)

بيمارستان

visibility ۲۷۲

بازدید

هرمزگان - بستک

بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

۰۷۶ - ۴۴۳۲ ۵۷۴۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی