امام سجاد (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام سجاد (ع) (هرمزگان - سیریک)

بيمارستان

visibility ۲۴۷

بازدید

هرمزگان - سیریک

دوراهی سیریک جاسک (۲۰۰ متر نرسیده به سیریک)

۰۷۶ - ۵۸۵۴۳۳۵۱

کودکان و اطفال
اورژانس
داخلی