امام سجاد (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام سجاد (ع) (مرکزی - آشتیان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۶ - ۳۷۲۲ ۲۰۱۱
  • ۰۸۶ - ۳۷۲۲۲۱۲۰-۴

visibility ۲۳۸

بازدید

مرکزی - آشتيان

خیابان شهید بهشتی

۰۸۶ - ۳۷۲۲ ۲۰۱۱ - ۳۷۲۲۲۱۲۰-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی