امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (اردبیل - بیله سوار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۲۸۲۶۸۰۰

visibility ۳۶۳

بازدید

اردبیل - بیله سوار

 بیله سوار

۰۴۵ - ۳۲۸۲۶۸۰۰

کودکان و اطفال
ccu
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی