امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (لرستان - پل‌دختر)

بيمارستان

visibility ۳۱۰

بازدید

لرستان - پل‌دختر

کوی بسیجیان - بلوار بیمارستان

۰۶۶ - ۳۲۲۲۴۸۰۴ - ۳۲۲۲۸۲۳۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی