امام حسن مجتبی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) (گیلان - فومن)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۷۳۷۰۹۶ -۷
  • ۰۱۳ - ۳۴۷۳۷۰۱۷

visibility ۲۸۱

بازدید

گیلان - فومن

جاده فومن به شفت ( کرد آ باد)

۰۱۳ - ۳۴۷۳۷۰۹۶ -۷ - ۳۴۷۳۷۰۱۷

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی