امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (لرستان - ازنا)

بيمارستان

visibility ۳۱۱

بازدید

لرستان - ازنا

کوی امام خمینی (ره) - بیمارستان امام علی (ع)

۰۶۶ - ۴۳۴۲۴۴۷۰ - ۴۳۴۲۴۴۹۰

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
رادیولوژی
زنان و زایمان
داخلی