ابن سینا - اینفوسلامت

بیمارستان ابن سینا (لرستان - نورآباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۶ - ۳۲۷۲ ۸۰۰۱

visibility ۳۱۴

بازدید

لرستان - نورآباد

خیابان معلم- میدان كشاورز- بیمارستان ابن سینا

۰۶۶ - ۳۲۷۲ ۸۰۰۱

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی