دزیانی - اینفوسلامت

بیمارستان دزیانی (گلستان - گرگان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۲۲۲۴۸۵۹

visibility ۴۰۶

بازدید

گلستان - گرگان

گرگان-خیابان شهید بهشتی - بیمارستان زنان و زایمان دزیانی

۰۱۷ - ۳۲۲۲۴۸۵۹