دی - اینفوسلامت

بیمارستان دی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۳۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولی عصر- نبش عباسپور

۰۲۱ - ۸۸۷۹۷۱۱۱-۱۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
بخش بستری ویژه
جراحی عمومی
جراحی قلب
زنان و زایمان
داخلی
متخصص داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
کودکان و اطفال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی