بوعلی - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (سیستان و بلوچستان - زاهدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۸۱۰۱-۲
  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۲۰۲۳

visibility ۴۹۹

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

خیابان امیرالمومنین-بیمارستان بوعلی

۰۵۴ - ۳۳۲۲۸۱۰۱-۲ - ۳۳۲۲۲۰۲۳

اورژانس
عفونی
آی سی یو جنرال
عفونت های تنفسی