بوعلی - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (کردستان - مریوان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۴۵۹۳۸۶۰-۴

visibility ۳۰۷

بازدید

کردستان - مریوان

بلوار پرستار-بیمارستان بوعلی

۰۸۷ - ۳۴۵۹۳۸۶۰-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی