بوعلی - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (خراسان جنوبی - بیرجند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۲۲۹۴۹۲

visibility ۴۹۰

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

ابتدای سه راه معلم- بیمارستان بو علی

۰۵۶ - ۳۲۲۲۹۴۹۲