برزویه - اینفوسلامت

بیمارستان برزویه (گلستان - گنبد کاووس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۲۲۲۸۲۱۲
  • ۰۱۷ - ۲۲۲۸۱۱۲

visibility ۲۹۶

بازدید

گلستان - گنبد کاووس

خیابان امام خمینی جنوبی- خیابان امام زاده غربی- بیمارستان برزویه - سایر تلفن ها -۲۲۲۷۱۶۰ -۲۲۲۷۱۵۰

۰۱۷ - ۲۲۲۸۲۱۲ - ۲۲۲۸۱۱۲

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی