بنت الهدی - اینفوسلامت

بیمارستان بنت الهدی (خراسان شمالی - بجنورد )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۲۲۳۶۵۵۱-۴

visibility ۲۹۵

بازدید

خراسان شمالی - بجنورد

خیابان هنر

۰۵۸ - ۳۲۲۳۶۵۵۱-۴

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
VIP