شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (همدان - همدان)

بيمارستان

visibility ۲۷۹

بازدید

همدان - همدان

میدان قائم - ابتدای بلوار ارم - مركز درمانی شهید بهشتی

۰۸۱ - ۳۸۳۸۰۷۰۳-۶ - ۳۸۳۸۰۲۸۳-۶

اورژانس
پیوند کلیه
کلیه و مجاری ادرار
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
شیمی درمانی
آی سی یو جنرال