شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (کردستان - قروه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۵۲۲۶۱۶۲
  • ۰۸۷ - ۳۵۲۲۰۰۷۴

visibility ۳۰۱

بازدید

کردستان - قروه

انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی - سایر تلفن ها ۳۵۲۵۰۰۱۰- ۳۵۲۵۲۴۶۰

۰۸۷ - ۳۵۲۲۶۱۶۲ - ۳۵۲۲۰۰۷۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
جراحی مغز و اعصاب
post nicu
sicut ccu
زنان و زایمان
داخلی