شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (مازندران - بابل)

بيمارستان

visibility ۲۶۳

بازدید

مازندران - بابل

خیابان شهید سرگرد قاسمی

۰۱۱ - ۳۲۲۵ ۲۰۷۱ - ۳۲۲۵۱۶۶۴

اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
ترمیمی