حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) (فارس - بیروم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۴۲۲۳۱۷۰

visibility ۴۱۷

بازدید

فارس - بیروم

بخش بیرم -  میدان شهداء - خیابان عبدالکریم ملا

۰۷۱ - ۴۲۲۳۱۷۰

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی