بهمن - اینفوسلامت

کلینیک بهمن (یزد - یزد)

کلینیک

visibility ۳۶۲

بازدید

یزد - یزد

خیابان کاشانی- بیمارستان بهمن- درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن

۰۳۵ - ۳۶۲۸ ۱۰۰۲

اورژانس
روانپزشکی
جراحی مغز و اعصاب